Swarabhishekam – Full Length Telugu Movie – K. Viswanath – Srikanth – Laya – 01