Thirupathi | Sudharani, P N Satya, Rangayana Raghu | Kannada